Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego wraz z Instytutem Muzyki i Tańca oraz Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu zapraszają młodych organistów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego. Obecna VI edycja, finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbędzie się w roku 140. rocznicy urodzin Patrona, w dniach 23 – 29 września. W skład jury wchodzą przedstawiciele młodego pokolenia, wirtuozi-organiści z Niemiec, Czech, Węgier i Polski: Matthias Neumann, Jan Doležel, Balázs Szabó, Bogna Nowowiejska-Bielawska, Jarosław Tarnawski, Karol Mossakowski. Szczegóły, w tym program, zamieszczono w Regulaminie Konkursu.

Jeżeli lubisz podejmować szybkie decyzje, ta propozycja jest właśnie dla Ciebie!

REGULAMIN KONKURSU

1. Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania VI Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Feliksa Nowowiejskiego odbywa się w Poznaniu w dniach 23-29 września 2017 roku.

2. Organizatorami Konkursu są Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie oraz Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, zwanego dalej Konkursem.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być organiści, którzy w dniu rozpoczęcia przesłuchań nie ukończyli 35 roku życia. Dopuszcza się udział maksymalnie 20 uczestników, przy czym w razie zgłoszenia się większej liczby chętnych osób decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Konkurs jest trzyetapowy. Do drugiego etapu przewiduje się dopuszczenie maksymalnie 10, a do trzeciego – 5 uczestników.

5.Wprowadza się poniższy program Konkursu:

5.1.I etap (Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej: organy firmy Z. Mollin – 27 głosów, 2 manuały, traktura mechaniczna), w ramach, którego będą wykonywane utwory poniżej wskazanych twórców:

a) J. S. Bach – do wyboru: Preludium i Fuga a-moll BWV543, G-dur BWV541 lub D-dur BWV532

b) F. Tunder – jedna z fantazji chorałowych: „In dich hab ich gehoffet, Herr” lub „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott” (Breitkopf Urtext)

c) F. Mendelssohn - do wyboru Fuga e-moll MWV W24 lub Allegro d-moll MWV W33

5.2.II etap (Bazylika Farna: organy F. Ladegasta - 43 głosy, 3 manuały, traktura mechaniczna), w ramach, którego będą wykonywane utwory poniżej wskazanych twórców:

a) J. Brahms - do wyboru: Preludium chorałowe i Fuga nt. „O Traurigkeit, o Herzeleid” lub Fuga as-moll (G. Henle Verlag)

b) F. Nowowiejski – Preludium „Adoremus” (materiał nutowy dostępny na stronie Towarzystwa)

c) G. Ritter - do wyboru Sonata d-moll nr 1 lub e-moll nr 2. Strona 2 z 4

5.3. III etap (Akademia Muzyczna: organy firmy A. Schuke, 34 głosy, 3 manuały, traktura mechaniczna.), w ramach, którego będą wykonywane utwory poniżej wskazanych twórców:

a) C. Franck – dowolny z trzech chorałów

b) F. Nowowiejski – „Wizja” utwór kameralny na skrzypce i organy – czas trwania ok. 7 min., nuty wydane drukiem przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego dostępne w Towarzystwie, do wglądu w wersji elektronicznej na życzenie zainteresowanych; wykonawcę partii skrzypiec zapewniają organizatorzy (Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego)

Dowolny program złożony z utworu/utworów jednego lub kilku następujących kompozytorów: L. Vierne, Ch.-M. Widor, M. Dupre, M. Duruflé, J. Alain, M. Reger, G. Bacewicz, A. Krzanowski, W. Widłak o czasie trwania 10-20 min.

6. Organizatorzy zastrzegają, że wszystkie przesłuchania konkursowe będą przeprowadzone publicznie, oraz że łącznie z Koncertem Laureatów mogą być one transmitowane, nagrywane i odtwarzane.

7. Każdy uczestnik Konkursu lub Koncertu Laureatów przenosi na Organizatorów prawa majątkowe do wszystkich artystycznych wykonań w poniższym zakresie:

a) utrwalenia dźwięku i obrazu jego artystycznych wykonań utworów w Konkursie lub Koncertu Laureatów,

b) utrwalenia wizualne swojego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu lub Koncertu Laureatów, bądź też w związku z Konkursem lub Koncertem Laureatów.

8. Przeniesienie praw majątkowych do artystycznych wykonań utworów jest nieograniczone czasowo i terytorialnie.

9. Przeniesienie praw majątkowych w zakresie wskazanym w ust. 7, następuje z chwilą ustalenia artystycznych wykonań, wypowiedzi lub wywiadów i jest nieodpłatne.

10. Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie:

a) Matthias Neumann - przewodniczący

b) Jan Doležel

c) Karol Mossakowski

d) Bogna Nowowiejska-Bielawska

e) Balázs Szabó

f) Jarosław Tarnawski

11. Obowiązkiem członka Jury jest przesłuchanie i ocena wszystkich uczestników Konkursu w kolejnych etapach oraz udział w obradach Jury.

12. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, decyzje Jury będą podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Konieczna jest obecność co najmniej połowy członków, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.

13. Wszystkie decyzje podejmowane przez Jury są jawne, nieodwołalne i ostateczne.

14. Szczegółowe zasady pracy Jury określa wewnętrzny regulamin opracowany przez Organizatorów Konkursu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zostanie on opublikowany nie później niż do dnia 31 maja 2017 r.

15. Uczestnikom III Etapu Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:

15.1. 3 nagrody regulaminowe w wysokości:

a) pierwsza nagroda: 22.000 PLN,

b) druga nagroda: 13.000 PLN,

c) trzecia nagroda: 8.000 PLN.

15.2. nagrody pozaregulaminowe

a) finansowe

b) zapewnienie uczestnikowi udziału w koncertach.

przy czym wysokość finansowych nagród pozaregulaminowych oraz zasady przyznawania nagród pozaregulaminowych zostaną podane przez Organizatorów nie później niż do dnia 31 maja 2017 r.

16. Organizatorzy nie dopuszczają innego podziału nagród regulaminowych.

17. Niezależnie od postanowień ust. 15, uczestnikom III etapu przysługuje tytuł Laureata VI Międzynarodowego Konkursu im. Feliksa Nowowiejskiego. Natomiast uczestnicy II etapu otrzymują dyplomy honorowe.

18. Koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy Konkursu pokrywają we własnym zakresie. Na życzenie uczestnika Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji hotelu.

19. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na pierwszą próbę, o czy zostaną powiadomieni przez Organizatorów z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

20. Kolejność przesłuchań uczestników zostanie ustalona drogą losowania w dniu rozpoczęcia Konkursu i będzie obowiązywała do końca przesłuchań.

21. Zgłoszeń do udziału w Konkursie można dokonywać poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dowodem wpłaty wpisowego do dnia 30 czerwca 2017 r.:

a) drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b) pocztą na adres: Towarzystwo im. F. Nowowiejskiego 60-603 Poznań, Aleja Wielkopolska 11

22. Kwotę wpisowego w wysokości 200 PLN lub 50 € prosimy wpłacać na konto Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego: Bank Zachodni WBK S.A. VI o. w Poznaniu: 67 1090 1362 0000 0000 3605 0190 (IBAN: PL67 1090 1362 0000 0000 3605 0190, BIC: WBKPPLPP)

23. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Kandydat dobrowolnie podaje następujące dane osobowe (karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.towarzystwo.nowowiejski.pl):

a) imię i nazwisko

b) data urodzenia

c) adres zamieszkania lub korespondencyjny

d) adres poczty elektronicznej

e) numer telefonu kontaktowego

24. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że administratorem dotyczących go danych osobowych podanych przy zgłoszeniu oraz przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Konkursie są Organizatorzy.

25. Użytkownik ma prawo do wglądu w treść dotyczących go danych osobowych, a także do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania albo czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia.

26. Organizatorzy informują, iż dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

27. Jednocześnie Organizatorzy oświadczają, że dysponują odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami, umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.).

28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatorów, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.towarzystwo.nowowiejski.pl, a zgłoszonym Uczestnikom informacja o ww. zmianie zostanie dodatkowo wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 23 niniejszego Regulaminu. Zgłoszonemu Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do odmowy akceptacji przedmiotowej zmiany niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie stosownej treści oświadczenia przesłanego na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości elektronicznej o planowanej zmianie Regulaminu.

29. Organizatorzy informują, że dodatkowe informacje dotyczące Konkursu, w tym informacje o poszczególnych instrumentach dostępne są stronie internetowej www.towarzystwo.nowowiejski.pl

30. W sprawach nieuregulowanych postawieniami Regulaminu mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.

31. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 r.

 

REGULAMIN JURY VI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU ORGANOWEGO IM. 
 • FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO

 1. Nad prawidłowym przebiegiem przesłuchań czuwa sekretarz Jury i inne wyznaczone przez organizatorów osoby.
 2. W czasie trwania Konkursu kontakt aktywnych uczestników z Jurorami jest zabroniony.
 3. Każdy członek Jury jest zobowiązany do wysłuchania i oceny wszystkich uczestników Konkursu we wszystkich etapach oraz do udziału w posiedzeniach Jury.
 4. Do momentu oddania kart z punktacją, Jurorzy zobowiązują się powstrzymać od wzajemnej dyskusji na temat wykonań konkursowych.
 5. Podczas całego Konkursu Jurorzy oceniają występy konkursowe w skali od 1 do 10 punktów (w pełnych punktach, bez ułamków). Po zakończeniu każdego etapu karty z punktacją są przekazywane na ręce sekretarza.
 6. W przypadku uczestnika, który był studentem członka Jury w okresie ostatnich 3 lat Juror wstrzymuje się od oceny punktowej.
 7. Po każdym z etapów wszyscy członkowie Jury mają wgląd w tabelę punktacji zawierającą średnią ocenę poszczególnych uczestników oraz wszystkie jej składowe.
 8. W uzasadnionych przypadkach Jury większością 2/3 głosów ma prawo innego niż wynika z wyliczonej punktacji rozdziału nagród regulaminowych, z zastrzeżeniem, że wszystkie nagrody muszą zostać przyznane oraz niedozwolone jest ich dzielenie.
 9. Nagrody pozaregulaminowe nieprzypisane do zajętej w Konkursie lokaty są przyznawane przez Jury w drodze głosowania – każdy z jurorów podaje nazwisko jednego kandydata do nagrody. W wypadku, gdy więcej niż jeden uczestnik otrzyma jednakową liczbę głosów, przeprowadzone zostanie dodatkowe jawne głosowanie. Gdy nie przyniesie ono jednoznacznego rozstrzygnięcia, decydujący będzie głos przewodniczącego Jury.
 10. Decyzje Jury są ostateczne i niezaskarżalne.
 11. Ewentualne wątpliwości niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o niniejszy Regulamin będą przedmiotem dyskusji i jawnego głosowania członków Jury. Przyjęte rozwiązanie podlega akceptacji Dyrektora Konkursu.
 12. Uczestnicy Konkursu, którzy nie zakwalifikują się do kolejnego etapu mają prawo do rozmowy z Jurorami po ogłoszeniu jego wyników.

VI Międzynarodowy Konkurs Organowy im.  Feliksa Nowowiejskiego jest współorganizowany z Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

DOFINANSOWANIE